Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met onze privacyverklaring

Toezicht en regulering

 

Toezicht door de Autoriteit Consument & Markt

Leveringsvergunningen

 

Alle energieleveranciers hebben een vergunning nodig om elektriciteit en/of gas te mogen leveren aan kleinverbruikers. Deze vergunningen worden verstrekt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Om deze vergunning te verkrijgen, dienen leveranciers aan gestelde eisen te voldoen. Er zijn 2 verschillende vergunningen benodigd: een voor gas en een voor stroom. Aan de levering van deze producten worden wat andere eisen gesteld. Wanneer een leverancier over beide vergunningen beschikt, mogen zij zowel gas als stroom leveren.

Met het verstrekken van de leveringsvergunningen bewerkstelligd de overheid dat de leveranciers op de energiemarkt betrouwbaar zijn en dat er een kleinere kans is op faillissementen. De ACM heeft de bevoegdheid tot het verstrekken en intrekken van leveringsvergunningen. Zij doen dit in naam van de Minister van Economische Zaken.

 

Toezichthouder

 

Een andere taak van de Autoriteit Consument & Markt is dat zij toezicht houdt op de energiesector. Er wordt gekeken of de Gas- en de Elektriciteitswet wordt nageleefd. In enkele gevallen heeft de ACM contact met energiebedrijven. Dit gebeurt wanneer er kwesties zijn waarin het van belang is dat de ACM bemiddeld. Wanneer beleid van energiebedrijven in de praktijk niet goed wordt toegepast, is de toezichthouder het orgaan dat de bedrijven hierop aanspreekt. Dit gebeurt ook wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Hierbij worden over het algemeen snelle oplossingen gerealiseerd.


De geregistreerde vergunninghouders voor levering van elektriciteit

 

De geregistreerde vergunninghouders voor levering van aardgas

 

Eisen aan energieleveranciers

Het is voor elke energieleverancier mogelijk om door geheel Nederland energie te leveren. De leveranciers hebben de plicht om dit op betrouwbare wijze, tegen redelijke tarieven en voorwaarden te doen. Het is daarom nodig dat alle (toekomstige) energieleveranciers kunnen aantonen dat zij beschikken over de door de ACM vereiste organisatorische, technische en financiële kwaliteiten.
Hier tref je in het kort de eisen voor leveranciers aan op Consuwijzer

 

Kwaliteit klachtafhandeling energieleveranciers 2010

 

De ACM heeft dit jaar voor de vierde keer onderzoek gedaan naar de afhandeling van klachten bij de grootste energieleveranciers. Er is een vragenlijst afgenomen bij ruim 2500 energieconsumenten die een schriftelijke klacht hebben ingediend. Er werd gevraagd de kwaliteit van de klachtafhandeling te beoordelen. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de kwaliteit van de afhandeling van klachten verbeterd is.

Hier is het volledige onderzoek naar de kwaliteit van klachtafhandeling terug te vinden

 

 

Gedragscode voor energieleveranciers

 

De Gedragscode voor energieleveranciers is ingesteld vanaf 1 september 2006 door het toenmalige EnergieNed (nu Energie-Nederland). Doel van deze gedragscode is het consumentenvertrouwen te verhogen en om tegen te gaan dat er meer agressieve technieken voor de verkoop van contracten worden toegepast. Er zijn door de energieleveranciers afspraken gemaakt met betrekking tot de werving en het behouden van klanten. De energieleveranciers zeggen toe dat ze zich inspannen voor goede voorlichting aan consumenten. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het overstappen en werven van klanten op een juiste en eerlijke manier gebeurt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt nauwlettend in de gaten of de Gedragscode wordt nageleefd. Er wordt gekeken of consumenten bij de keuze voor een leverancier op juiste en eerlijke (niet misleidende) informatie kunnen maken. Wanneer er niet volgens de Gedragscode gehandeld wordt, treedt de ACM op.

Hier is meer te lezen over deze Gedragscode.

 

 

Geschillen tussen consumenten en energieleveranciers

Wanneer u een geschil heeft met uw energieleverancier, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Energie. Zij nemen uw geschil vervolgens in behandeling. De geschillencommissie is telefonisch te bereiken via tel. 070-3105310.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop energieleveranciers nieuwe klanten werven, dan kunt u Consuwijzer benaderen op telefoonnummer 088-0707070. U kunt ook contact opnemen met de Reclame Code Commissie op telefoonnummer 020-6960019.

 

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw klacht is omgegaan, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG te Den Haag.

Tevens kunt u uw klacht voorleggen via het Europees ODR Platform.

 

Het Contract Einde Register (CER) voor de energiemarkt

 

Energiebedrijven zijn verplicht om consumenten goed en helder te informeren over zaken zoals het aanbod, wijze van betaling, de tarieven en de geldigheidstermijn van het aanbod (Zie ook ‘Richtsnoeren informatieverstrekking aan consumenten 2010’). Bij een overgang naar een andere leverancier aan het einde van de contractperiode wordt het CER (Contract Einde Register) geraadpleegd. Klanten machtigen de nieuwe leverancier om de contractgegevens op te vragen, zodat contracten netjes op elkaar aansluiten. Vrijwel alle energieleveranciers zijn op dit systeem aangesloten. Wanneer uw huidige energieleverancier niet is aangesloten op het CER, dan dient u zelf uw huidige contract op te zeggen. Na de overgang naar een nieuwe leverancier, ontvangt u van deze nieuwe leverancier een bevestiging van de overeenkomst per post.

 

Wederverkopers van energiecontracten

 

Sommige energieleveranciers schakelen bedrijven in voor de verkoop van hun energie. Het is echter wel zo dat de leverancier aan wie de vergunning is afgegeven, verantwoordelijk blijft. De contracten die met consumenten worden afgesloten moeten om die reden op naam van de vergunninghouder staan. Op die manier blijft de betrouwbaarheid op de energiemarkt gewaarborgd.